مدیریت

ردیف

نام دوره

1

مدیریت کنترل پروژه

2

مديريت بحران

3

مديريت بهره وري

4

مديريت برنامه ريزي و کنترل پروژه

5

مديريت تغيير پروژ

6

مديريت عمليات توليدي

7

مديريت استراتژيک

8

مديريت زمان

9

مديريت منابع انساني

10

مديريت استرس

11

مديريت بانگهاي اطلاعاتي

12

مدیریت زنجیره تامین

13

مدیریت برون سپاری

14

کنترل مديريتي

15

مديريت ريسک

16

مدير فروش و مشتريان

17

مديريت زنجيره تامين و مدیریت بازار

18

تجزيه و تحليل سيستم

19

برنامه ريزي و کنترل پروژه1و2

20

تصمیم گیری ورش حل مسئله

21

ارزيابي قابليت اطمينان

22

مهندسي کيفيت

23

ISO(9001-9002) آشنايي با الزامات

24

مهندسي بسته بندي

25

آشنايي بانرم افزارspss

26

رفاه کارکنان

27

اصول تهيه

28

اداره امور دفتري

29

اصول نظارت وکنترل

30

نظارت و کنترل در نظام اداري

31

اصول بازرسي

32

فنون اداره جلسات

33

مديريت موثر وقت

34

قوانين و مقررات ثبتي

35

اصول تشريفات

36

مديريت اسناد و مدارک