معماری

 

معماری

 

عماري

نام دوره

پيش نياز

مدت دوره

(معماري) 3DS–MAX

مهندسین ودانشجویان معماری

50ساعت

Work shop 3DS–MAX

(معماري) 3DS–MAX

16ساعت

Rhino

مهندسین و دانشجویان معماری

24ساعت

راندو

مهندسین و دانشجویان معماری

24ساعت

آشنايي با GIS و نرم افزاز  ArcGIS مهندسین و دانشجویان معماری 24ساعت
Revit Architecture مهندسین و دانشجویان معماری 24ساعت
Auto CADجامع معماري
مهندسین و دانشجویان معماری 60ساعت
Photoshop مهندسین و دانشجویان معماری 30ساعت
کارگاه طراحی هوشمند

مهندسین و دانشجویان معماری

20ساعت

کارگاه نورپردازی

مهندسین و دانشجویان معماری

30ساعت

طراحی مبلمان

مهندسین و دانشجویان معماری

50ساعت

معماری داخلی مسکونی

مهندسین و دانشجویان معماری

60ساعت

معماری دکوراسیون اداری ، تجاری

مهندسین و دانشجویان معماری

60ساعت

معماری دکوراسیونرستوران، کافی شاپ

مهندسین و دانشجویان معماری

60ساعت