چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

آموزش يكي از وجوه به هم پيوسته خدمات شرکت کنترل فرایند صنعت مبتکر است و سازمان با هدف تقويت دانش نظري، بينش سيستمي و راهبردي و ارتقاء مهارتهاي كاربردي مديريت، کارشناسان دوره هاي آموزشي متمايز خود را ارائه مي نمايد.
مركز آموزش، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات و شركتها و با بهره گيري از توان علمي و عملي شبكه اي از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از كشور، دوره هاي متنوع آموزشي را براي سطوح مختلف مديران ارشد،مديران مياني،

كارشناسان و سرپرستان با گرايشهاي مختلف طراحي و اجرا مي نمايد. ارائه دانش و مفاهيم روز، با تأكيد بر جنبه‌هاي كاربردي و استفاده از شيوه هاي نوين تدريس از ويژگيهاي بارز آموزش در این مجموعه است. در برنامه هاي آموزشي از روشهاي تعاملي از جمله استفاده از (Case Method) كارهاي گروهي، كارگاههاي آموزشي و همچنين ابزارهاي چند رسانه اي استفاده مي شود.
در هر سال حدود 1200 نفر از خدمات آموزشي سازمان بهره مند مي شوند .